Nadzwyczajne XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD.

1 czerwca  2022 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne XIV posiedzenie  Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Spotkanie dotyczyło realizacji konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego  XIV posiedzenia Krajowej Rady PZD został jednogłośnie przyjęty. Na podstawie potwierdzonej frekwencji Prezes PZD stwierdził prawomocność obrad. Następnie powołana została Krajowa Komisja Uchwał  i Wniosków w składzie: Izabela Ożegalska (OZ w Łodzi) – przewodnicząca, Robert Klimaszewski (OZ w Poznaniu), Józef Romanowski (OZ w Szczecinie).

Rozpoczynając posiedzenie prezes Eugeniusz Kondracki omówił znaczenie  konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla PZD i ROD. Przypomniał, że Związek od kilku miesięcy współpracował  z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który umożliwiłby wykorzystanie unijnych środków na potrzeby ROD. Konkurs został ogłoszony 27 maja na stronie ARiMR. –  Chcielibyśmy, aby te 47 mln zł Polski Związek Działkowców wykorzystał w możliwie szerokim zakresie – podkreślał  prezes Kondracki.  To duże wyzwanie dla całego Związku. Spełnienie warunków, które przewiduje regulamin konkursu nie będzie łatwe,  trzeba będzie dopilnować prawidłowego, zgodnego z regulaminem ich  wykorzystania. Dodatkowym warunkiem skorzystania z finansowania jest funkcjonowanie inwestycji przez 5 lat. Mimo tych wymogów w ocenie prezesa Eugeniusza Kondrackiego, to dobry program, który będzie zastrzykiem finansowym dla ogrodów. Dlatego warto, aby ROD składały wnioski o pozyskanie grantów, choć mogą początkowo uważać, że to zbyt duże wyzwanie. Będą jednak mogły liczyć na wsparcie Związku podczas całego procesu zarówno wnioskowania o grant, jak i realizacji inwestycji. Aby usprawnić  przebieg procesu Krajowy Zarząd PZD przyjął 31 maja 2022 r. trzy uchwały – nr 243, 246 i 247. 

Ten cel przyświecał także uchwałom Krajowej Rady PZD jednomyślnie przyjętym podczas nadzwyczajnego posiedzenia KR PZD. 

Pierwsza to Uchwała nr 1/XIV/2022 KR PZD z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia PZD do konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” . Druga – Uchwała nr 2/XIV/2022 KR PZD z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD  w związku z konkursem  „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Podczas dyskusji przed głosowaniem nad przyjęciem obu uchwał Edward Galus prezes OZ Świętokrzyskiego w Kielcach podkreślał, że dzięki programowi będziemy mogli realizować programy PZD m.in. dotyczące bioróżnorodności i klimatu. Natomiast prezes Tadeusz Jarzębak OZ w Szczecinie wyraził zadowolenie, że wreszcie dostrzeżono rodzinne ogrody działkowe, ich znaczenie dla środowiska i społeczności lokalnych i potrzeby, które pozwolą jeszcze lepiej spełniać funkcje zapisane w Ustawie o ROD. Prezes Kondracki zauważył, że projekt ogłoszony przez ARiMR, to m.in. efekt coraz lepszego zrozumienia roli ROD przez społeczności lokalne. Sprzyja temu zacieśnianie relacji Związku z samorządami lokalnymi,  co owocuje coraz  częściej przyznawanymi dotacjami samorządowymi dla ROD.

Część poświęconą szczegółom realizacji konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” rozpoczął prezes Eugeniusz Kondracki. Wyraził zadowolenie z tak licznej obecności przedstawicieli  OZ  w naradzie. Zapewnił, że Związek jest dobrze przygotowany merytorycznie do udziału w konkursie grantowym. Zaapelował, aby wykorzystać spotkanie do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, aby w Okręgach była pełna wiedza na temat projektu.

Następnie r.pr. Bartłomiej Piech, dyrektor Biura Prawnego omówił, w jaki sposób PZD będzie reprezentowany  w konkursie. Poinformował, że Okręgi wskażą pełnomocników (minimum trzech), których ustanowi  KZ PZD. Muszą to być członkowie okręgowego zarządu. Ich umocowanie obejmie wszelkie czynności prawne dokonywane przez PZD wobec ARiMR związane  z pozyskaniem i wykorzystaniem środków z projektu. Ich funkcją będzie udzielenie pełnomocnictw pełnomocnikom substytucyjnym, których wskaże ROD. Dyrektor Piech zaznaczył, że co do zasady pełnomocnicy powinni być członkami organów PZD. Omówił też treść i zakres pełnomocnictw, rodzaje rejestrów prowadzonych w związku  z konkursem. Przypomniał, że kwestie te reguluje Uchwała KZ PZD nr 246 z 31 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad reprezentacji PZD na potrzeby składania oświadczeń woli w związku z pozyskiwaniem środków z projektu prowadzonego przez ARiMR.

R.pr. Monika Pilzak przedstawiła zasady uczestnictwa w konkursie począwszy od pomysłu do momentu zakończenia realizacji projektu. Omówiła zasady składania wniosków o przyznanie grantu, otrzymywanie i rozliczanie grantu oraz samą realizację zadania konkursowego.  Zaznaczyła, że ogólne zasady znalazły się w Uchwale KZ PZD nr 243 z 31 maja w sprawie udziału PZD w konkursie. Zaapelowała też o dokładne zapoznanie się z dokumentami – szczególnie z Regulaminem.  Przypomniała, że co do zasady inwestycja zgłaszana do konkursu powinna być realizowana w częściach wspólnych ogrodu oraz że musi ona sprzyjać poprawie stanu środowiska naturalnego.

Jakie są obowiązki PZD wynikające z umowy o powierzenie grantu, w tym związane ze składaniem weksli in blanco, wyjaśnił z-ca dyrektora Biura Prawnego Tomasz Terlecki. Podkreślił, że stroną umowy w sprawie pozyskania grantu jest PZD, gdyż to Związek posiada osobowość prawną i to na nim będzie spoczywała odpowiedzialność za właściwą realizację zadania.

Zadania możliwe do realizacji  w ROD w ramach konkursu   przedstawiła kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska. Przypomniała, żegranty przeznaczone są na określony katalog inwestycji przede wszystkim prośrodowiskowych (zawiera je Regulamin konkursu grantowego). Ich realizacja nie może przekroczyć 12 miesięcy i musi się zakończyć do 31 sierpnia 2023 r. Mariola Kobylińska uczuliła też uczestników narady na konieczność zbierania i przechowywania wszystkich dokumentów związanych z pozyskaniem środków, gdyż przez 5 lat możliwa będzie ich kontrola.

W jaki sposób sporządzić wniosek o przyznanie grantu wyjaśniła gł. spec. ds inwestycji w WGG – Izabela Wasiak.

Nadzwyczajne posiedzenie KR PZD podsumował prezes Eugeniusz Kondracki.  Przyznał, że procedury pozyskania środków są skomplikowane. Zapewnił jednak, że rodzinne ogrody działkowe otrzymają merytoryczne wsparcie ze strony PZD. Dodał, że poza dotychczasowymi działaniami powołany zostanie zespół księgowy, który przygotuje wytyczne dla ogrodów w kwestii rozliczania. Na zakończenie prezes Eugeniusz Kondracki podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i aktywność. Podkreślił, że wszystko wskazuje na to, iż potrzebne będą kolejne narady dotyczące pozyskania środków z projektu  „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR.

LS

Źródło: www.pzd.pl

Nadzwyczajne XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD.
Przewiń do góry