Polski Związek Działkowców

Relacja z posiedzenia OR Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie.

W dniu 28 maja 2021 roku obradowała Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie. Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej – zdalnie za pomocą programu webinar (my one conference). Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Jan Miszkiel. W posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie Pani Barbara Seroka-Piotrowska Jednostkę Krajową reprezentowała Pani Anna Mioduszewska z Wydziału Prezydialnego.
Posiedzenie było prawomocne – frekwencja wyniosła 64,86 %.
Na początek głos zabrała Pani Anna Mioduszewska, która omówiła najważniejsze aktualne sprawy takie jak: możliwość odbywania walnych zebrań w aktualnej sytuacji epidemiologicznej obowiązującej w kraju; zniesienie pracy zdalnej w jednostkach PZD; poinformowała o wydaniu przez Jednostkę Krajową nowej broszury pt. „Nowoczesna działka w ROD” oraz zakończeniu prac nad nowym aktualnym „Zbiorem przepisów związkowych”; wspomniała o ogłoszeniu przez Jednostkę Krajową konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka w ROD 2021”; przypomniała o możliwości nadania sztandarów dla ROD równolatków PZD w związku z trwającym w bieżącym roku jubileuszem 40-lecia PZD.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali: Antoni Łabuz z ROD „Krokus” w Starym Olsztynie (Przewodniczący), Bożenna Grabowska z ROD „Relaks” w Olsztynie oraz Kazimierz Borkowski z ROD „Tadeusza Kościuszki” w Lidzbarku Warmińskim.
Następnie Prezes Jan Miszkiel przedstawił aktualną sytuację w Związku: zrelacjonował zebranym inaugurujące obchody jubileuszu 40-lecia PZD posiedzenie Krajowej Rady z dnia 6 maja br. Odczytał Przesłanie Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 6 maja 2021 r. z okazji 40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców. Zapoznał zebranych z Uchwałami Krajowej Rady z dnia 6 maja br.: w sprawie ustanowienia Medalu z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców oraz w sprawie uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy PZD i działkowców z okazji Jubileuszu 40-lecia PZD. Omówi zasady funkcjonowania biur jednostek terenowych PZD w związku z częściowym luzowaniem obostrzeń dot. sytuacji epidemiologicznej w kraju – zapoznał zebranych z Uchwałą Nr 152/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przewracania normalnego trybu organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD. Kolejną poruszoną przez Pana Prezesa Jana Miszkiela sprawą była kwestia zwolnienia działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego. Problem żądania od działkowców zezwoleń na wycinkę drzew owocowych na szczęście nie występuje na naszym Okręgu, ale zagadnienie trzeba znać, aby w razie potrzeby odpowiednio reagować, na co Pan Prezes Okręgu uczulił wszystkich członków Okręgowej Rady.
W związku ze śmiercią śp. Mirosława Sielewicza, wieloletniego członka Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie Okręgowa Rada dokooptowała do swojego składu Pana Mariusza Garbina Wiceprezesa ROD „Relaks” w Ełku.
Sytuację terenowo-prawną w ROD w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD omówił pracownik biura Okręgu zatrudniony na stanowisku inspektora ds. terenowo-prawnych Mateusz Piątkowski. Przedstawił również zagadnienia z narady radców prawnych zorganizowanej przez JK, w której uczestniczył.
Główna Księgowa Okręgu Marta Rulewska przedstawiła aktualną sytuację finansowo-księgową Okręgu. Następnie przedstawiła zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2020 rok oraz zbiorczy preliminarz finansowy ROD na 2021 rok. Natomiast Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie Barbara Seroka-Piotrowska zapoznała Okręgową Radę z protokołem z posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Olsztynie dot. zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2020 rok oraz opinią OKR w sprawie zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2021 rok.
Dyrektor biura Okręgu Agnieszka Michno przedstawiła zebranym aktualne informacje na temat tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Przedstawiła następujące dokumenty: Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021w związku z pandemią; Uchwała Nr 347/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19; Uchwała Nr 9/XIV/2020 Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie z dnia 09 grudnia 2020 roku w sprawie: przesunięcia terminu odbywania walnych zebrań/konferencji w ROD w roku 2021 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID/19. Zwróciła przede wszystkim uwagę zebranych, na konieczność przygotowywania się do walnych zebrań w taki sposób, aby w monecie zaistnienia możliwości ich odbycia być w pełni do nich przygotowanym. Przypomniała o bardzo pomocnej w omawianej kwestii broszurze wydanej przez Jednostkę Krajową, jaką są Wytyczne dla Zarządów i komisji Rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku. Zapoznała również z treścią Komunikatu Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią, z którego jasno wynika, że aktualnie nie ma jeszcze możliwości zorganizowania i odbycia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Pan Prezes Jan Miszkiel przypomniał zebranym, że w roku bieżącym nie obowiązują już rozwiązania nadzwyczajne dotyczące odbywania walnych zebrań w roku 2020 wprowadzone Uchwałą Nr 4/IV/2021 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiologicznej.
Inwestycje i remonty w ROD w okresie pandemii omówił Wiceprezes Roman Grzegorz, który przypomniał zebranym, że z końcem 2020 roku przestała obowiązywać uchwała nr 92/2020 Krajowego Zarządu z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii.
Instruktor ds. szkoleń Okręgu Piotr Chmielewski zapoznał zebranych z Uchwała Nr 140/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 4 maja 2021 r. wraz załącznikami dot. ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka w ROD 2021”. Przedstawił również informację o szkoleniach dla nowych działkowców oraz innych szkoleniach w Okręgu. W sprawie szkoleń organizowanych przez PZD zabrała również głos Pani Anna Mioduszewska z Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej, która zwróciła uwagę na problem braku chętnych osób do szkolenia.
Sprawę wzrostu zapotrzebowania na działki w ROD oraz związane z tym potrzeby rozwoju ROD omówił I Wiceprezes Jerzy Giezek. Zapoznał zebranych z Uchwałą Nr 133/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 4 maja 2021r. w sprawie wzrostu zapotrzebowania na działki i potrzeb rozwoju ROD oraz Komunikatem Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zapotrzebowania na działki w ROD.
W toku obrad przyjęto 5 uchwał, wynikających z przyjętego porządku posiedzenia.

Agnieszka Michno
Dyrektor biura Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Relacja z posiedzenia OR Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie.
Przewiń do góry