Sąd Administacyjny – treść artykułu

Pobór wody powierzchniowej i podziemnej na cele rolnicze.
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko działkowców.

Naczelny Sąd Administracyjny w 3 wyrokach z dnia 30 września 2020 r. uznał, że opłata zmienna za pobór wody powierzchniowej i podziemnej powinna być zakwalifikowana, jako pobór wody na cele rolnicze nawadniania upraw. Niniejsze wyroki kończą toczący się od roku 2019 spór pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Polskim Związkiem Działkowców dotyczący sposobu zakwalifikowania celu poboru wód podziemnych i powierzchniowych.
 
Polski Związek Działkowców konsekwentnie wskazywał, że pobierana woda powinna być zakwalifikowania, jako pobierana na cele rolnicze nawadniania upraw, skutkującym zastosowaniem do takiego poboru wód podziemnych stawki 0,05 zł/m3 . Z kolei Wody Polskie kwalifikowały w swoich informacjach pobór wody, jako pobór wody podziemnej do celów innych skutkujący zastosowaniem stawki 0,115 zł/m3. Odwołanie od informacji wydanej przez Zarząd Zlewni Wód Polskich w Olsztynie wniosły 3 rodzinne ogrody działkowe z terenu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie (ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym, ROD „Lasy Państwowe” w Wadągu i ROD „Sami Swoi” w Barczewie). Decyzja kwalifikująca pobór wody sprzecznie ze stanowiskiem Polskiego Związku Działkowców została utrzymana przez organy Wód Polskich, utrzymał ją także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Przy pomocy prawników Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ROD złożyły skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podzielił stanowisko Polskiego Związku Działkowców. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że pojęcie celu rolniczego należy rozumieć szerzej niż wyłącznie prowadzenie działalności rolniczej. Odwołując się do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, innych aktów prawnych odnoszących się do ogrodnictwa działkowego, a także rozumienia pojęcia ogrodnictwa w języku polskim Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w jego ocenie nie ma wątpliwości, że uprawy ogrodnicze prowadzone przez działkowców można zakwalifikować, jako pewien wycinek rolnictwa. W efekcie za błędne uznał kwalifikowanie poboru wody powierzchniowej i podziemnej, jako pobieranej na cele inne. Niniejszy wyrok stanowi olbrzymie wsparcie dla ROD w ciężkim czasie pandemii umożliwiając im zaoszczędzenie o około połowę wydatków ponoszonych z tytułu poboru wody powierzchniowej i podziemnej.
Okręg Warmińsko-Mazurski chciałby podziękować Biuru Prawnemu Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców za przygotowanie wzoru skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i wypracowanie spójnego stanowiska Związku, które doprowadziło do uwzględnienia postulatów działkowców przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Uwaga, do wszystkich ROD pobierających wodę podziemną i powierzchniową na podstawie pozwolenia wodnoprawnego! Okręg informuje, że aktualnie należy w deklaracji składanej do Wód Polskich zaznaczać pobór wody na cel nawadniania gruntów i upraw, pobranych za pomocą urządzeń pompowych (§ 5 ust.1 pkt.39 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne). Jednocześnie informujemy, że w wypadku otrzymania informacji z Wód Polskich wymierzającej opłatę za 3 kwartał 2020 na podstawie stawki z tytułu poboru wody na cele inne prosimy o zgłoszenie się do Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Okręg pomoże Państwu w przygotowaniu stosownego odwołania od tej decyzji. Jednocześnie w wypadku złożenia już przez Państwa deklaracji w której zaznaczyli Państwo pobór wody na cele inne, zachęcamy do napisania do organu Wód Polskich wniosku o korektę oświadczenia i zakwalifikowanie poboru wody przez Państwo na cel rolniczy nawadniania upraw za pomocą urządzeń pompowych.
Zachęcamy do podejmowania działań przez Zarządy ROD pobierających wody powierzchniowe i podziemne.

Mateusz Piątkowski
Inspektor ds. terenowo-prawnych
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie
 
Źródło:

  • wyrok NSA z dnia 30 września 2020 r. sygn. II OSK 1098/20
  • wyrok NSA z dnia 30 września 2020 r. sygn. II OSK 1099/20
  • wyrok NSA z dnia 30 września 2020 r. sygn. II OSK 1334/20
Sąd Administacyjny – treść artykułu
Przewiń do góry