Działkowiec gospodaruje na działce, alejki są domeną zarządu ROD.

Nawet niewielkie krzewy i drzewa posadzone na działce, jeśli nie są należycie pielęgnowane rozrastają się i bywa, że wychodzą poza jej ogrodzenie. Zagrażają w ten sposób drożności ciągów komunikacyjnych w rodzinnym ogrodzie działkowym oraz psują estetykę ogrodowych alejek.  Taka sytuacja jest niezgodna z Regulaminem ROD.

W jednym z konińskich ROD zarząd zdecydował się na przycięcie roślin wyrastających poza ogrodzenia działek na ogrodowe alejki. Spotkało się to z protestami użytkowników. Uznali, że jest to samowolne ingerowanie w nasadzenia na ich działkach. Zarząd argumentował, że chodzi o uporządkowanie alejek, które są wspólną przestrzenią i zapewnienie – w razie potrzeby – bezpiecznego dojazdu karetki czy straży pożarnej. Dodając, że część działkowców nie przestrzega regulaminu i nie reaguje na wezwania zarządu do przycinania wyrastających na alejki krzewów.

Prawa i obowiązki działkowca

Zgodnie z Regulaminem  (par.10) własnością działkowca są tylko nabyte z jego środków finansowych nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na użytkowanej przez niego działce. Natomiast infrastruktura ogrodowa (właśnie aleje i drogi ogrodowe, ale także m.in. ogrodzenie zewnętrzne, sieć wodociągowa, energetyczna, zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej) należy do Polskiego Związku Działkowców.  

Działkowiec ma zatem prawo do zagospodarowania wyłącznie swojej  działki (w zgodzie z Ustawą o ROD i Regulaminem ROD). Nie może natomiast ingerować w infrastrukturę ogrodu (par. 68), czyli np. sadzić roślin poza terenem swojej działki, a żywopłoty rosnące przy granicy działki z drogą wewnętrzną musi prowadzić tak, aby nie przerastały poza granicę działki (par. 52) 

Regulamin (par. 67) wskazuje też m.in., że użytkownik powinien dbać o estetyczny wygląd działki i ogrodu oraz utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi i aleje. Jego obowiązkiem jest też niezwłoczne przywrócenie stanu zgodnego z przepisami na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia Regulaminu (par.9).

Odpowiedzialność zarządu ROD

Zgodnie z par. 28 Regulaminu zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego należy do PZD, a nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje jego zarząd (par. 38). Jest on m.in. zobowiązany do zapewnienia funkcjonalności ciągów komunikacyjnych (par. 34). Drożność alejek jest ważna np. w razie konieczności wjazdu straży pożarnej lub karetki pogotowia, a za zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie odpowiada właśnie zarząd (par. 22 Regulaminu).

Zasada jest zatem prosta – działkowiec gospodaruje na swojej działce, infrastruktura ogrodu jest domeną zarządu rodzinnego ogrodu działkowego.

Zarówno zarząd jak i działkowcy muszą przestrzegać obowiązującego prawa (Ustawa o ROD i Regulamin ROD). Warto jednak zwrócić uwagę, że omówienie i wyjaśnienie przez obie strony spornych kwestii może pozwolić uniknąć niepotrzebnego konfliktu. 

Lidia Sosnowska

Źródło: www.pzd.pl

Działkowiec gospodaruje na działce, alejki są domeną zarządu ROD.
Przewiń do góry