Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 23.06.2022 r.

W dniu 23.06.2022 obradowała Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie, której przewodniczył Prezes Okręgu Jan Miszkiel. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Jednostki Krajowej – Marcin Juszczel pracownik wydziału Prezydialnego. W posiedzeniu uczestniczyło 36 członków Rady co daje frekwencję 95%. Obrady były prawomocne.
Obrady otworzył Prezes Okręgu Jan Miszkiel, przedstawił porządek posiedzenia oraz aktualną sytuacje w Związku. Poinformował o zniesienia szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD wynikających ze stanu epidemii oraz o przystąpieniu PZD do konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Prezes Okręgu szczegółowo omówił zasadę przyznawania grantów oraz rodzaj inwestycji i remontów możliwych do zrealizowania z projektu prowadzonego przez ARiMR.
Sprawy finansowo-księgowe omówiła Marta Rulewska – Główna Księgowa Okręgu. Przedstawiła informacje na temat sytuacji finansowo-księgowej
w Okręgu, sprawozdania finansowego ROD za 2021 rok oraz preliminarz finansowy ROD na 2022 rok. Przedstawiony preliminarz oraz sprawozdanie zostały jednogłośnie przyjęte przejęte przez członków Okręgowej Rady i podjęto w tych sprawach uchwały.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Barbara Seroka – Piotrowska zapoznała z protokołem z posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Olsztynie dot. zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2021 rok oraz zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2022 rok. Przedstawiła informacje na temat aktualnie przeprowadzonych kontrolach w ROD i zaplanowanych w najbliższym czasie.
W dalszej części obrad Prezes Okręgu Jan Miszkiel przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie za 2021 rok oraz Plan Pracy Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie na 2022 rok.
Agnieszka Michno – Dyrektor Biura Okręgu podsumowała kampanie Walnych Zebrań oraz Konferencji Delegatów w ROD w 2022 roku.
Inwestycje i remonty w ROD – Plan inwestycji i remontów na 2022 r oraz zasady przyznawania dofinansowań omówił Jerzy Giezek I Wiceprezes Okręgu.
Inspektor ds. terenowo – prawnych Paweł Ośko przedstawił sytuację prawną ogrodów i działek w 2022 r.
Starszy instruktor ds. ogrodniczych Piotr Chmielewski podał dane o odbytych szkoleniach dla nowych działkowców, działkowców oraz instruktorów SSI. Przedstawił informacje o szkoleniach planowanych w najbliższym czasie.
Przedstawiciel Jednostki Krajowej Marcin Juszczel uzupełnił wypowiedz Prezesa Okręgu w sprawie konkursu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków odczytał Przewodniczący Komisji Pan Antoni Łabuz.

Piotr Chmielewski
Starszy instruktor ds. ogrodniczych
Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 23.06.2022 r.
Przewiń do góry