Komunikat KZ PZD z dnia 09.02.2021 r. w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych

Krajowy Zarząd PZD przypomina, iż z końcem 2020 roku przestała obowiązywać uchwała nr 92/2020 KZ PZD z dnia 21 kwietnia 2020 r., w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii.  

Mimo, iż część gmin zabezpieczyła w budżecie na 2021 rok środki na dotacje dla ROD w ramach realizacji zadań inwestycyjn  – remontowych, obecnie żadne walne zebrania nie mogą zostać zwołane, w celu podjęcia uchwały w sprawie realizacji inwestycji lub remontów z wykorzystaniem tych środków. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD w dniu 9 lutego br. podjął uchwałę nr 29/2021, w której upoważnił zarządy ROD do występowania z wnioskami i zawierania umów dotyczących wsparcia finansowego przyznawanego w ramach dotacji celowych z budżetu gmin przed uzyskaniem zgody walnego zebrania/konferencji delegatów na realizację inwestycji, w sytuacji gdy terminy naboru wniosków lub terminy zawarcia umów na dotacje celowe upływają przed terminem zebrania. Taka możliwość występuje tylko w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek:

a)     dotacja celowa z budżetu gminy wynosi co najmniej  50 % wartości zadania ogółem, a brak złożenia wniosku i zawarcia umowy z gminą spowoduje utratę możliwości uzyskania tych środków w 2021 roku.

b)    zarząd ROD posiada pozostałe zgromadzone środki własne na realizację zadania, a opóźnienie w jego realizacji może narazić ROD na szkodę,

c)     w 2020 roku w ROD nie mogło odbyć się zebranie, na którym winna zostać podjęta uchwała w sprawie realizacji zadania.

Ponadto, uchwała przewiduje sytuację w której konieczne jest rozpoczęcie robót z uwagi na przyznane środki zewnętrzne, przed uchwałą walnego zebrania. Przewidziane zostały jednak specjalne mechanizmy (m.in. opinia komisji rewizyjnej, uchwała zarządu ROD, uchwała OZ PZD, pełna kontrola przez OZ PZD), które mają chronić środki działkowców przed pochopnym dysponowaniem i wydatkowaniem przez zarządy ROD.

Krajowy Zarząd PZD zaznacza, iż realizacja zadania przed podjęciem uchwały przez walne zebranie jest możliwa tylko i wyłącznie, gdy ogród otrzymał co najmniej 50% środków z gminy, posiada pozostałe środki na Funduszu Rozwoju ROD i nie mógł z powodów epidemicznych odbyć walnego zebrania w 2020 roku. W pozostałych sytuacjach zarząd ROD musi powstrzymać się z zadaniami inwestycyjno – remontowymi do czasu zwołania walnego zebrania. Powyższe ograniczenie podyktowane jest tym, aby zarządy ROD nie nadużywały danego im uprawnienia i przy dotacjach gminnych na poziomie 10 – 30 tys. zł nie znajdowały usprawiedliwienia do realizacji zadań o znacznej wartości np. 5-krotnie przewyższających wartość uzyskanej dotacji bez wyrażenia woli wydatkowania środków na ten cel przez walne zebranie.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 9 lutego 2021 r.

Źródło: www.pzd.pl

Komunikat KZ PZD z dnia 09.02.2021 r. w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych
Przewiń do góry