Nadzwyczajne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowego zagrożenia dla ROD.

W dniu 11 października br. odbyło się w trybie zdalnym nadzwyczajne posiedzenie Krajowego Zarządu, które zostało poszerzone o 11 przedstawicieli z okręgów reprezentujących większość regionów kraju. Tak reprezentatywny skład uczestników wynikał z konieczność dogłębnego i wielostronnego omówienia jedynego tematu posiedzenia, czyli zaistniałego zagrożenia dla ROD wynikającego z kontrowersyjnych przepisów z projektu rozporządzenia do nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższy temat wyczerpująco przedstawił zebranym Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wyłożył negatywny wpływ, jakie proponowane przepisy mogą mieć dla istnienia większości ROD. Przypomniał o dotychczasowych działaniach Krajowego Zarządu, który podejmował starania już na etapie prac nad nową ustawą, aby wprowadzić przepisy korzystne dla ROD. Te propozycje nie zostały jednak uwzględnione i dzisiaj w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) opracowano projekt rozporządzenia do tej ustawy, która tworzy warunki do wykluczenia ogrodów z możliwości ujawnienia w przyszłych planach zagospodarowania przestrzennego. Byłoby to równoznaczne z przeznaczeniem tych ogrodów do likwidacji. Taka sytuacja dotyczy nawet 60% ROD, których funkcjonowanie nie zostało uwzględnione w obecnie obowiązujących planach. Jednocześnie Prezes Związku poinformował zebranych o przebiegu spotkania delegacji PZD z przedstawicielami MRiT w sprawie powyższych przepisów. Jednakże pomimo przedstawionego stanowiska Związku, merytorycznej argumentacji i zgłoszeniu odpowiedniej propozycji zmiany niebezpiecznych regulacji, urzędnicy resortu odpowiadający za projekt pozostali przy swoim przekonaniu o prawidłowości tego dokumentu, który – w ich ocenie – dostatecznie zabezpiecza prawa i interesy działkowców i ROD.

Po dokonanym wprowadzeniu Prezesa Związku otworzył dyskusję, w której udział wzięli wszyscy zaproszeni uczestnicy posiedzenia. Głos zabrał również Dyrektor Biura Prawnego r. pr. Bartłomiej Piech, który dokonał szerokiej analizy przepisów proponowanych przez MRiT pod kątem ich potencjalnego wpływu na trwałość ROD. Następnie swoje stanowiska zaprezentowali przedstawiciele poszczególnych okręgów, a zwłaszcza z Bydgoskiego, Wrocławskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Sudeckiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Legnickiego i Zielonej Góry. Dyskutanci w sposób szczególny oceniali powyższe przepisy w kontekście statusu swoich ROD w obowiązujących planach miejscowych. Na tej podstawie zgodnie uznali, że zaistniała sytuacja rodzi wyjątkowe niebezpieczeństwo dla trwałości ogrodów w przyszłości. Widząc to zagrożenie, większość dyskutantów przedstawiło działania, które już podjęto w okręgu celem zmiany niekorzystnych przepisów. Zgodnie również uznano, że ze względu na szczególną powagę sprawy, konieczne są szeroko zakrojone i skoordynowane działania struktur Związku w celu obrony tysięcy ROD i dorobku polskich działkowców.

Po przeprowadzonej dyskusji Prezes Związku ocenił, że w obliczu tak poważnego zagrożenia, fundamentalnym zadaniem wszystkich struktur Związku jest podjęcie niezbędnych działań zmierzających do obrony ROD, których istnienie może zostać podważone na skutek wejścia w życie przepisów powyższego rozporządzenia. Jednocześnie należy o sprawie niezwłocznie poinformować samych działkowców jako podmiotów najbardziej narażonych na ewentualne skutki tych przepisów. Dlatego też zaproponował przyjęcie dwóch dokumentów:

1)    Stanowiska Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie zadań dla okręgów związanych z zagrożeniem dla ROD wynikającym z projektowanych przepisów o planowaniu przestrzennym;

2)    Informacji w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii

Oba dokumenty zostały jednogłośnie przyjęte przez Krajowy Zarząd oraz gremialnie poparte przez pozostałych uczestników posiedzenia. Uznano bowiem, że spełniają zgłoszone postulaty co do potrzeby intensyfikacji działań w celu zmiany niekorzystnych regulacji, a także uzyskania niezbędnego wsparcia działkowców w zabezpieczeniu istnienia ROD.

TT

Źródło: www.pzd.pl

Nadzwyczajne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowego zagrożenia dla ROD.
Przewiń do góry