Obradował Krajowy Zarząd PZD.

W dniu 24 lutego 2022 roku Krajowy Zarząd PZD zebrał się na swoim kolejnym posiedzeniu on-line. Posiedzeniu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. Oprócz członków Krajowego Zarządu PZD udział w nim wzięła również Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Na początku posiedzenia Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów PZD i przyjął rozstrzygnięcia w sprawie ROD „Kaszubskie” w Gdyni nie uwzględniając złożonego odwołania oraz w sprawie ROD „Flisak” w Toruniu uchylając zaskarżoną uchwałę i przekazując do ponownego rozpatrzenia.

Krajowy Zarząd PZD wrócił do tematu funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych. Mirosława Marks, Główna Księgowa PZD przedstawiła informację w tej sprawie w oparciu o dane przekazane przez Okręgi na dzień 1 stycznia 2022 roku. Wynika z nich, że już około 60% ROD przystąpiło do OFK, które prowadzą księgowość ROD na najwyższym merytorycznym poziomie zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa. Prezes PZD podkreślił znaczenie OFK w związku z wymogami Polskiego Ładu, który wprowadził wiele dodatkowych obowiązków dla księgowych. Zaznaczył również konieczność przekazania księgowości wszystkich ROD do OFK, które jak pokazuje doświadczenie PZD, są najlepszą formą prowadzenia księgowości dla ROD dzięki zatrudnianiu księgowych z profesjonalnym przygotowaniem, a także opracowanym na potrzeby PZD programem komputerowym DGCS PZD System. Krajowy Zarząd PZD w tej sprawie przyjął uchwałę w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK i opublikował komunikat na stronie internetowej PZD.

Komunikat KZ PZD w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK dla ROD w PZD można przeczytać pod poniższym linkiem

http://pzd.pl/artykuly/26149/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-25-lutego-2022-roku-w-sprawie-oceny-funkcjonowania-i-powolywania-Osrodkow-Finansowo-Ksiegowych-dla-ROD-w-PZD.html

Kolejnym ważnym tematem, jakim zajął się KZ PZD były dotacje zewnętrzne dla ROD w 2021 roku. Mariola Kobylińska, Kierownik WGG przedstawiła informację w tym zakresie przygotowaną na podstawie danych przekazanych z Okręgów PZD. Prezes PZD podkreślił, że mimo, że coraz więcej ROD dostaje dotacje i w coraz wyższych kwotach, warto zmobilizować zarządy ROD do intensywniejszego ubiegania się o środki zewnętrzne, bo nie ulega wątpliwości, że każdy ROD ma potrzeby inwestycyjne czy remontowe, a zastrzyk finansowy uzyskiwany od samorządów lokalnych bardzo pomógłby unowocześnianiu infrastruktury w ROD. Krajowy Zarząd PZD podsumowując temat podjął uchwałę w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2021 roku. Na stronie internetowej PZD opublikowany został również komunikat w tej sprawie, który można przeczytać pod poniższym linkiem:

http://pzd.pl/artykuly/26145/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEGO-ZARZaDU-POLSKIEGO-ZWIaZKU-DZIAlKOWCoW-z-dnia-24-lutego-2022-r-W-SPRAWIE-POMOCY-DLA-ROD-ZE-sRODKoW-ZEWNeTRZNYCH-W-2021-ROKU.html

Drugą uchwałą, jaką KZ PZD podjął w nawiązując do tematu dotacji zewnętrznych była uchwała w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Szerzej na ten temat w Komunikacie, który można przeczytać tutaj:

http://pzd.pl/artykuly/26150/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEGO-ZARZaDU-POLSKIEGO-ZWIaZKU-DZIAlKOWCoW-z-dnia-25-lutego-2022-r-w-sprawie-realizacji-zadan-inwestycyjnych-i-remontowych-w-ROD-w-2022-roku-przy-wsparciu-od-podmiotow-zaliczanych-do-sektora-finansow-publicznych.html

Krajowy Zarząd PZD po zreferowaniu projektów uchwał przez Mariolę Kobylińską, kierownika WGG, wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości zajmowanej przez ROD „Oaza” w Białogardzie (Okręg w Koszalinie),  ROD „Relax” w Poznaniu (Okręg w Poznaniu), a także wyraził zgodę na obciążenie nieruchomości położonej na terenie ROD „Stare Stawy” w Oświęcimiu służebnością drogi koniecznej celem przejazdu i przechodu. Ponadto Krajowy Zarząd PZD dokonał skreślenia z Rejestru ROD prowadzonego w KR PZD, ROD „Na Skarpie” w Wasilkowie oraz ROD im. Konrada Wallenroda w Rynie w związku z wyodrębnieniem ROD na podstawie ustawy o ROD.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją w sprawie budowy domu działkowca w najstarszym ROD w Polsce – im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim, z uwagi na to, że chciałby udzielić pomocy finansowej w realizacji tego przedsięwzięcia. Inwestycja ta ma zostać zrealizowana na 200 rocznicę powstania ROD w 2024 roku. KZ PZD ustalił dalsze działania w tej sprawie.

Krajowy Zarząd PZD przyznał dotacje dla Okręgu Mazowieckiego i w Poznaniu na zakup sprzętu technicznego dla nowopowstałych Ośrodków Finansowo-Księgowych w Siedlcach i Gostyniu.

ZRS

Źródło: www.pzd.pl

Obradował Krajowy Zarząd PZD.
Przewiń do góry