Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 3 grudnia 2021 r.

W dniu 3 grudnia 2021 r. odbyło się już 31 w tym roku posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w formie zdalnej. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD skupił się przede wszystkim na tematach, które będą przedmiotem obrad zbliżającego się XII posiedzenia Krajowej Rady PZD i zaakceptowaniu projektów dokumentów, które będą przedłożone do decyzji KR PZD. Pierwszym tematem była realizacja programu budowy siedzib dla zarządów ROD. Program ten uchwalony w 2018 roku ma na celu wspierać w działaniach te ogrody, które nie posiadają własnych budynków służących potrzebom zarządów ROD i działkowców, a dążą do ich wybudowania. Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z podsumowaniem realizacji programu przez ROD w kraju, dokonał oceny i postanowił opracować projekt stanowiska w tej sprawie, które zostanie przedłożone do decyzji KR PZD. Ponadto, KZ zaakceptował projekt uchwały w sprawie odznaczeń i wyróżnień w Polskim Związku Działkowców, który został opracowany na podstawie dyspozycji zawartej w § 142 ust. 3 Statutu PZD. Projekt określa obowiązujące zasady dotyczące sposobu dokonywania odznaczeń i wyróżnień w PZD i po przyjęciu przez KR PZD postanowienia uchwały staną się obowiązujące dla wszystkich jednostek organizacyjnych Związku. 

Krajowy Zarząd PZD mając na względzie obecną pogarszającą się sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przyjął Apel w sprawie przestrzegania obostrzeń przeciwepidemiologicznych i udziału w akcji szczepień przeciw COVID. Zaapelował  w nim do odpowiedzialnego postępowania w czasie epidemii, zaangażowanie się w jej przeciwdziałanie oraz do udział w akcji szczepień.

Apel Krajowego Zarządu PZD został zamieszczony na stronie internetowej KR PZD i można go przeczytać tutaj: http://pzd.pl/artykuly/25952/188/APEL-Krajowego-Zarzadu-PZD-w-sprawie-przestrzegania-obostrzen-przeciwepidemiologicznych-i-udzialu-w-akcji-szczepien-przeciw-COVID.html

Na wniosek Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD Krajowy Zarząd PZD dokonał w Rejestrze ROD PZD zmiany statusu ROD „Ponar – Jotes” w Łodzi z czasowego na stały. Ponadto KZ wyraził zgodę na ustanowienie przez PZD służebności przesyłu na nieruchomości zajmowanej przez ROD „Zagonek” w Kaliszu, ROD „Płyta” w Karlinie.  Na wniosek Okręgowego Zarządu w Słupsku  KZ wyraził zgodę na nieodpłatne ustanowienie na rzecz PZD prawa użytkowania nieruchomości położonej przy ROD im. Sikorskiego w Lęborku, która powiększy teren tego ROD.

Krajowy Zarząd przyznał ze środków Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib dla zarządów ROD dotację dla ROD „Jedność” w Rypinie na ten cel. Ponadto udzielił pożyczek z Funduszu Samopomocowego dla dwóch ROD z terenu Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD: ROD „Stokrotka” w Wąbrzeźnie na przebudowę zasilania elektrycznego oraz ROD „Wrzos” w Wistce Królewskiej na nowe zasilanie elektroenergetyczne i okablowanie ogrodu.

Krajowy Zarząd PZD dokonał także skreślenia z Rejestru ROD ogrodu „Wypoczynek” w Dąbrowie Górniczej w związku z wyodrębnieniem ROD z PZD na podstawie ustawy o ROD.

W ramach swoich kompetencji statutowych KZ PZD rozpatrzył odwołania od uchwały OZ członków Zarządu ROD „Kolejarz” w Szczecinie uchylając zaskarżoną uchwałę i przekazując do ponownego rozpatrzenia przez OZ w Szczecinie.

ZRS

Źródło: www.pzd.pl

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 3 grudnia 2021 r.
Przewiń do góry