Posiedzenie Krajowego Zarządu w dniu 25 marca 2021 r.

W dniu 25 marca br. na zdalnym posiedzeniu obradował Krajowy Zarząd PZD, któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. Prezes PZD na początku posiedzenia przekazał bardzo złe informacje o stanie zachorowań na COVID-19 i zgonów w dniu 25 marca br. i zaapelował o odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie regulacji wewnątrzzwiązkowych oraz obowiązujących w kraju obostrzeń, aby ochronić ludzi pracujących na rzecz działkowców przed zarażeniem oraz zminimalizować ryzyko paraliżu pracy jednostek PZD.

Krajowy Zarząd PZD ocenił sprawozdania finansowe za 2020 rok i preliminarze finansowe na 2021 rok okręgów PZD, które przedstawiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks. Krajowy Zarząd PZD przyjął sprawozdania finansowe i preliminarze Okręgu w Częstochowie, Kaliszu, Legnicy, Opolskiego, Podkarpackiego, w Słupsku, Sudeckiego i w Zielonej Górze.

Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami JK PZD, przedstawiła stan posiadania PZD.  Krajowy Zarząd PZD przyjął uchwałę w tej sprawie.  Na dzień 31 grudnia 2020 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 601 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 186,7652 ha. Liczba działek w ROD wynosi 905 900. Duże zainteresowanie działkami w roku 2020 również ma odzwierciedlenie w podsumowaniu stanu posiadania, bowiem o 18 ha wzrosła powierzchnia użytkowanych działek.

(Więcej na ten temat w Komunikacie KZ z dnia 25 marca br. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Następnie Pani Mariola Kobylińska zdała Krajowemu Zarządowi relację z narady inspektorów ds.  terenowo-prawnych i inwestycji zatrudnionych w okręgach PZD, która w formie zdalnej odbyła się w dniu 23 marca br.  Zainteresowanie naradą było duże, wzięło w niej udział 59 osób, również niektórych prezesów i dyrektorów biur okręgów.  Omówiono tematy likwidacji ROD, realizacji inwestycji i remontów w ROD w związku z epidemią,  dotacje ze środków zewnętrznych w 2020, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, regulacji prawnej gruntów ROD oraz przebiegu inwestycji przez nieruchomości, na których zlokalizowane są ROD. Prezes podsumowując pochwalił uczestników narady, którzy aktywnie uczestniczyli w omawianiu prezentowanych tematów dzieląc się doświadczeniami z prowadzonych w okręgu spraw.

(więcej na temat narady w Komunikacie Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 marca 2021 roku w związku z naradą w zakresie spraw Gospodarki Gruntami z udziałem pracowników zatrudnionym w Okręgach na stanowisku inspektorów ds. terenowo – prawnych oraz inspektorów ds. inwestycji)

Kolejnym podjętym tematem były likwidacje i regulacje prawne gruntów ROD. Przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD uchwały dotyczyły ROD „Pod 3 lipami” we Wrocławiu, ROD „Podzamcze” w Otmuchowie (Okręg Opolski), ROD „Górka” w Szypliszkach (Okręg Podlaski), ROD „Wolność” w Bielawie (Okręg Sudecki). Krajowy Zarząd PZD przyznał również pożyczkę z Funduszu Samopomocowego dla ROD „Żuraw” w Piotrkowicach (Okręg Mazowiecki) na remont hydroforni.

R. pr. Monika Pilzak z Biura Prawnego JK PZD przedstawiła informacje na temat obowiązujących regulacji oraz skali likwidacji prawnych ROD w latach 2018-2020. Podkreśliła, że łącznie w latach 2018-2020 likwidacji prawnej uległa powierzchnia 5,5012 ha i liczba działek rodzinnych – 154. Likwidacje prawne ROD w ww. latach związane były z roszczeniami osób fizycznych i prawnych posiadających tytuł prawny do gruntu ROD. Wskazała, że dużym problemem przy likwidacjach prawnych ROD jest brak możliwości uzyskania odszkodowania dla PZD i działkowców za pozostawiony majątek na likwidowanej części ROD. Jest to spowodowane tym, że w wielu sprawach nie ma możliwości zastosowania art. 25 ustawy o ROD, a postępowania administracyjne, w których jest możliwość zastosowania art. 26 ustawy o ROD są obecnie w toku. Natomiast właściciele/użytkownicy wieczyści nieruchomości nie są zainteresowani dobrowolną wypłatą odszkodowań dla PZD i działkowców na podstawie porozumień (chociaż godzą się w nich na zrzeczenie wobec PZD i działkowców roszczeń z tytułu bezumownego korzystania).

R. Pr. Bartłomiej Piech, Dyrektor Biura Prawnego JK PZD przedstawił temat rozliczeń z Wodami Polskimi z tytułu opłat za wodę w ROD w kraju na podstawie informacji przekazanych z Okręgów. Ten temat jest monitorowany przez Krajowy Zarząd odkąd w 2020 roku zapadało szereg wyroków NSA w sprawach sporów między PZD a Wodami Polskimi, które rozstrzygnęły ostatecznie kwestię stosowania przepisów prawa wodnego w zakresie poboru wody na potrzeby ROD. W ramach przeprowadzonego przez OZ na zlecenie KZ PZD badania, ROD przekazały informacje wykazujące nadpłatę w kwocie 3 000 000 zł. Jednak należy przyjąć, że łączna kwota możliwych do odzyskania środków jest nawet wyższa. Ponieważ wnioski o zwrot nadpłaty mają składać poszczególne ROD Krajowy Zarząd PZD przyjął opracowane przez prawników PZD wzory wniosków o zwrot nadpłaconej opłaty wodnej oraz informację na temat sposobu procedowania tych spraw. Zobowiązał również zarządy ROD odprowadzające opłaty wodne do weryfikacji dotychczasowych rozliczeń z Wodami Polskimi i w przypadku stwierdzenia nadpłaty – złożenia wniosków o jej zwrot.

Prezes rozpoczynając kolejny temat – informacja na temat realizacji Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD – pochwalił ogrody działkowe, które mimo panującej epidemii prowadziły działalność społeczną, współpracując ze szkołami i przedszkolami organizując lekcje przyrody, warsztaty z sadzenia i pielęgnowania roślin a także wykorzystywania plonów. Prowadzone były również zajęcia dla osób niepełnosprawnych, seniorów, ogrody otwarte, działki społeczne, udostępniano infrastukturę ogrodową lokalnej społeczności oraz współpracowano przy projektach gminnych. Temat szczegółowo omówiła Anna Mioduszewska z Wydz. Prezydialnego JK PZD. Wskazała, że przykłady działalności społecznej, wskazują, że tam, gdzie jest ona prowadzona, spotyka się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Uczestnicy chętnie korzystają z możliwości integracji, edukacji, przestrzeni i infrastruktury ROD. Podsumowując Prezes pozytywnie ocenił działalność zarządów ROD w społecznym rozwoju ROD. Warta docenienia jest kreatywność zarządów ROD, które oferują często bardzo atrakcyjne działania z własnej inicjatywy. Tym bardziej należy podziękować tym ROD za aktywność, że w 2020 roku pandemia utrudniła, a nawet częściowo uniemożliwiła realizację działań społecznych.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z  informacją na temat funkcjonowania biur okręgów PZD w ostatnim tygodniu w związku ze stanem epidemii, którą przedstawiła Monika Pawlińska, st. Inspektor ds. kadr i administracji. W związku z aktualnymi dramatycznymi informacjami na temat sytuacji epidemicznej Prezes PZD uczulił na konieczność bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w szczególności poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów między pracownikami, zachowywanie bezpiecznego dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa, dezynfekowanie rąk itp. W celu zapewnienia nieprzerwanej pracy biur i działania struktur Związku w obliczu gwałtownego wzrostu zakażeń należy przede wszystkim przywrócić ograniczenie w ilości pracowników przebywających jednocześnie w biurze. Wszyscy członkowie KZ wyrazili również troskę o członków zarządów ROD i działkowców, którzy z uwagi na wiosenną aurę skorzystają z okazji, by rozpocząć prace na działce. Krajowy Zarząd PZD przyjął Apel do działkowców w tej sprawie.

Na koniec Prezes złożył członkom Krajowego Zarządu najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, co zostało przez nich odwzajemnione wobec Prezesa.

Zofia Rut-Skórzyńska

Źródło: www.pzd.pl

Posiedzenie Krajowego Zarządu w dniu 25 marca 2021 r.
Przewiń do góry