Projekt grantowy – Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – lista rankingowa V etap.

Komunikat Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie opublikowania listy rankingowej w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla V etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.

Komisja konkursowa zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie grantu złożonych
w V etapie konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej:
II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, przeprowadzonego w dniach 01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.

Wnioski zostały uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku Wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydowała większa całkowita powierzchnia terenu objętego projektem, która stanowiła podstawę do oceny kryterium merytorycznego I stopnia – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 16 i 17 Regulaminu konkursu.

Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty
47 mln złotych – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 19 Regulaminu konkursu.

Lista rankingowa będzie podlegać aktualizacji – zgodnie z rozdziałem XVI pkt. 3 Regulaminu konkursu.

Projekt może być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warunkiem spełnienia kryteriów oceny formalnej i kryteriów oceny merytorycznej oraz uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 pkt – zgodnie z rozdziałem VIII pkt. 2 i 14 Regulaminu konkursu.

Wnioskodawcy, których projekty zostały zamieszczone na liście rankingowej i kwalifikują
się do przyznania grantu, otrzymają pisemne zaproszenie na podpisanie umowy o powierzenie grantu.

Materiały

Kopia pliku V Etap Krajowa lista rankingowa – 01.2023 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/projekt-grantowy—rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych

Projekt grantowy – Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – lista rankingowa V etap.
Przewiń do góry