Przeczytaj, zanim zaczniesz sprzątać.

Strażacy w okresie wiosennym, odnotowują wyraźny wzrost ilości zdarzeń związanych z pożarami suchych traw przede wszystkim na łąkach, nieużytkach, poboczach dróg ale również w obrębach ogródków działkowych czy prywatnych posesji.  Biorąc pod uwagę coraz bardziej sprzyjającą pogodę za oknem i fakt, że duża ilość osób tłumnie ruszyła z porządkami na swoich posesjach, działkach ogrodowych oraz polach …

Strażacy w okresie wiosennym, odnotowują wyraźny wzrost ilości zdarzeń związanych z pożarami suchych traw przede wszystkim na łąkach, nieużytkach, poboczach dróg ale również w obrębach ogródków działkowych czy prywatnych posesji.

Biorąc pod uwagę coraz bardziej sprzyjającą pogodę za oknem i fakt, że duża ilość osób tłumnie ruszyła z porządkami na swoich posesjach, działkach ogrodowych oraz polach, a także rozpalaniem ognisk w celach rekreacyjnych, warto przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz garść przepisów z tym związanych. Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione i może nieść za sobą szereg opłakanych w skutkach zdarzeń. Pożary suchych traw są bardzo dynamiczne i nieprzewidywalne. Często obejmują obszary o bardzo dużej powierzchni. Działania strażaków przy tego typu pożarach, niosą za sobą wiele niebezpieczeństw dla samych ratowników oraz często angażują dużą ilość sił i środków, które w tym czasie wyłączone są z możliwości podjęcia interwencji przy innych zdarzeniach. Warto zwrócić uwagę również na to, że w pożarach suchych traw ginie wiele zwierząt a do atmosfery uwalniane są ogromne ilości toksycznych związków chemicznych. Przy pożarach w okolicach szlaków komunikacyjnych, dym może powodować zagrożenie ograniczonej widoczności dla kierowców. Pamiętajmy, aby podejść do przeprowadzanych prac wiosennych zdroworozsądkowo, nie powodując zagrożenia dla siebie samych i najbliższego otoczenia.

 Ognisko, wypalanie pozostałości roślinnych – co na ten temat mówią przepisy prawa?

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności: rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów (§ 4 ust. 1 pkt 5), składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3), wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

 W związku z powyższym, jeżeli nie dojdzie do naruszenia m.in. nadmienionych powyżej przepisów oraz zostaną zachowane odpowiednie środki ostrożności, to palenie ognisk na terenie posesji nie będzie stanowić naruszenia przepisów przeciwpożarowych.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż zgodnie art. 30 ust. 1 z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.2021.779) zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wyłączenia od tej reguły stanowią ustępy 2, 3, 4 i 5 ww. artykułu.

 Zgodnie z art. 31 ust. 7 dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Źródło: dzialdowo.pl za www.pzd.pl

Przeczytaj, zanim zaczniesz sprzątać.
Przewiń do góry