Udziału w konkursie grantowym pn. „Rozwój zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – wstępny algorytm postepowania.

Okręgowy Zarząd W-M PZD w Olsztynie informuje, że w związku z możliwością uczestnictwa w konkursie grantowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w którym można uzyskać grant w wysokości do 100 tys. zł (a nawet 150 tys. zł) na stronie internetowej PZD oraz Okręgu zamieszczono informację o warunkach tego konkursu. Wśród tych dokumentów znajduje się Regulamin wraz z pełną gamą załączników. Sporządzenie wniosku wymaga gruntownej wiedzy, która w pełnym zakresie znajduje się w tych dokumentach. Podkreślenia wymagają następujące kwestie:

 • Konkurs skierowany jest do Zarządów ROD i inwestycji na terenie wspólnym a nie indywidualnych działkowców,
 • Planowane inwestycje:
 • nie wymagają podjęcia uchwał walnego zebrania/konferencji delegatów ROD
 • w całości finansowane są ze środków ARiMR
 • nie podlegają prawu o zamówieniach publicznych
 • Każdy ROD może złożyć jeden wniosek obejmujący kilka zadań (katalog znajduje się na str. 4 – 7 Regulaminu Konkursu jako: A. Podstawowy zakres rodzajów inwestycji  i  B. Inwestycje w zakresie elementów dodatkowych, w tym infrastruktury dla udostępnienia zieleni
 • Dla prawidłowości wniosku musi być wybrane minimum jedno zadanie z kategorii A, zadania
  z kategorii B mogą być (z punktu widzenia ROD bardzo potrzebne) ale nie są niezbędne.

Planując i realizując poszczególne czynności należy mieć na uwadze, że jest to konkurs zatem złożenie wniosku nie jest gwarantem uzyskania grantu ale od tego przedsięwzięcia rozpoczyna się kwalifikacja, o czym mowa w dedykowanych materiałach. Wskazany jest zatem wybór z jednej strony potrzebnych inwestycji z drugiej zaś „atrakcyjnych” z punktu widzenia celu założonego przez grantodawcę.

Okręg udzieli wszystkim zainteresowanym Ogrodom niezbędnej pomocy. Jednak problematyka jest bardzo obszerna i wymaga dogłębnej znajomości warunków i zasad udziału w konkursie stąd pomoc będzie ukierunkowana na konkretne problemy a nie na wstępną edukację, którą należy zgłębić zapoznając się z materiałami o których mowa w dedykowanych dokumentach na wcześniej wspomnianych stronach internetowych. Wskazane jest również dokonanie rozeznania wśród działkowców i w otoczeniu pod kątem ustalenia osób, które zawodowo zajmują się problematyką grantów i mogą nam pomóc w opracowaniu wniosku i załączników.

Ponadto Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zamierzają wziąć udział w konkursie winny do 10.06.2022 r. zgłosić do Okręgu swój akces w celu rozeznania skali zainteresowania oraz zaplanowania spotkań szkoleniowych z udziałem przedstawicieli Oddziału Terenowego ARiMR w Olsztynie.

Każdy Zarząd  ROD zobowiązany będzie do złożenia wniosku w  ARiMR wraz z dwoma załącznikami dotyczącymi harmonogramu realizacji inwestycji i jego budżetu.

Mając na uwadze stosunkowo krótki okres czasu na złożenie wniosku (do 30 czerwca br.) zainteresowane Zarządy ROD winny pilnie zaznajomić się z dedykowanymi dokumentami, zgłosić swój akces do Okręgu i odbyć szkolenie. Pełnomocnikami Okręgu ds. wdrożenia i realizacji Programu będą:

 • prezes Okręgu                     – Jan Miszkiel
 • I wiceprezes Okręgu           – Jerzy Giezek
 • Sekretarz Okręgu                – Eugeniusz Słowikowski

Docelowo w Zarządach ROD stosowną uchwałą Zarządu zostaną wyznaczeni pełnomocnicy substytucyjni (podobnie jak w grantach Marszałka Województwa), którym Okręg nada odpowiednie pełnomocnictwo.

Przedstawiony Program jest autorstwa ARiMR i w całości finansowany jest z jej środków stąd też w pewnym stopniu narzucony został zestaw zadań inwestycyjnych w grupie A i B. Nie jest on do zakwestionowania. Zarządy ROD, które akceptują go w stanie jakim jest mogą podejmować decyzje o przystąpieniu do tego Programu.

Mając na uwadze dość trudną materię i krótki okres czasu proszę zainteresowane Zarządy ROD o nadanie sprawie właściwego priorytetu.  

Wstępny algorytm postepowania poniżej.

Algorytm

                

Udziału w konkursie grantowym pn. „Rozwój zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – wstępny algorytm postepowania.
Przewiń do góry