XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD

Dnia 21 listopada 2023 r. odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie w Warszawie.

W trakcie posiedzenia Pan Prezes szczegółowo omówił i zapoznał członków KR PZD z aktualną sytuację Związku kładąc nacisk na aspekty, które mają zasadnicze znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, jak również sprawy, które w najbliższej przyszłości mogą generować zagrożenia czy problemy, ale również rozmaite szanse dla ROD lub samych działkowców.

Zagadnieniem przewodnim całego posiedzenia była reforma przestrzenna Związku na poziomie jednostek terenowych – okręgów. Reforma została przewidziana w programie działania Krajowej Rady na kadencję 2019-2023. Prezes omawiając wstęp i założenia reformy przywołał dokumenty przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 18 października 2019 roku, w tym stanowisko w sprawie nowoczesnego zarządzania ogrodami działkowymi z pożytkiem dla działkowców i społeczeństwa oraz program działania PZD na kadencję 2019-2023. W tych dokumentach dostrzeżona została pilna potrzeba unowocześnienia funkcjonowania i zarządzania jednostek organizacyjnych PZD. W związku z tym Prezes PZD wskazał, że cel i potrzeba reformy przestrzennej w tym kontekście są oczywiste, jeżeli dodamy natomiast do tego liczne obowiązki realizacji zadań statutowych przez Okręgowe Rady i Okręgowe Zarządy, zmiana struktury organizacyjnej staje się niezbędna. Kończąca się kadencja, ciągłe zmiany otoczenia prawnego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych czy wreszcie konieczność zapewnienia ciągłości i sprawności funkcjonowania w obliczu trwającej przeszło dwa lata pandemii, tylko potwierdzają konieczność zmian. Kadencja pokazała, że realizacja zadań statutowych przez organy PZD wiąże się z ogromnymi obowiązkami i odpowiedzialnością. Dlatego też, aby Związek mógł skutecznie służyć działkowcom i ogrodom niezbędne jest zapewnienie właściwej obsługi spraw i zagadnień z którymi ogrody spotykają się w codziennej działalności. Prezes PZD wskazał ponadto, że w ostatnim czasie przeprowadzone zostały rozbudowane analizy dotyczące różnych dziedzin działalności Związku. Dotyczyły one zagadnień finansowych, spraw organizacyjno-kadrowych i gruntowych.

Poczynione dotychczas założenia reformy przestrzennej zakładają, że w Okręgach które zostaną przyłączone do innych powinna powstać delegatura danego Okręgowego Zarządu. Żeby tak się stało konieczna będzie, przeprowadzona łącznie z reformą przestrzenną Związku, nowelizacja uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 22/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie delegatur rejonowych okręgowych zarządów PZD.

Wszystkie przedstawione powyżej argumenty stanowiły części składowe uzasadnienia projektu uchwały nr 2/XXI/2023 w sprawie dostosowania struktury okręgowej PZD do aktualnych zadań ROD i potrzeb Związku, który stanowił najważniejszą sprawę XXI posiedzenia Krajowej Rady PZD.

Ponadto odnosząc się do działań legislacyjnych w sferze nowych przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego miast, Krajowa Rada PZD bardzo krytycznie oceniła tę inicjatywę. Projektowane przepisy zakładają bowiem wyłączenie możliwości lokalizacji rodzinnych ogrodów działkowych w większości stref zagospodarowania przestrzennego przewidzianego na obszarach miejskich. Co stanowi kolejne i bezpośrednie zagrożenie dla dalszego istnienia ogrodów działkowych na terenach miast. Krajowa Rada podsumowała także dotychczasową działalność struktur w tym zakresie. W związku z tym podjęte zostało stanowisko KR PZD z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie potrzeby zabezpieczenia praw działkowców w aktach wykonawczych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które zostało następnie przekazane do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Następnie Krajowa Rada PZD po rozpatrzeniu propozycji przedstawionych przez Okręgi oraz w oparciu o rozbudowane analizy i projekcje finansowe zajęła się sprawą ustalenia partycypacji ROD w finansowaniu działalności prowadzonej przez Jednostki Terenowe i Jednostkę Krajową PZD. Wobec powyższego Krajowa Rada PZD zdecydowała o ustaleniu partycypacji na kwotę 0,13 zł od m2 powierzchni działki rodzinnej. Krajowa Rada podjęła wobec tego uchwałę nr  3/XXI/2023 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w  finansowaniu kosztów  ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej jednostek  terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2024 r. Następnie Krajowy Zarząd zdecydował o zmianie dotychczasowych zasad podziału partycypacji, które doprowadzą do finansowego zabezpieczenia działalności wszystkich Okręgów.

Krajowa Rada PZD przyjęła również decyzję w sprawie ustalenia składki członkowskiej uiszczanej co roku przez wszystkich członków PZD. Zgodnie z przyjętymi założeniami Krajowa Rada PZD podjęła decyzję o utrzymaniu dotychczasowej składki członkowskiej w kwocie 6 zł również w 2024 roku (uchwała nr Uchwałę nr 4/XXI/2023 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2024 r.).

Krajowa Rada PZD podjęła także uchwałę nr 5/XXI/2023 w sprawie powołania komisji problemowych. Upływająca kadencja w naturalny sposób spowodowała zmiany składu Krajowej Rady PZD, co z kolei skutkowało koniecznością zmiany składów komisji funkcjonujących przy Krajowej Radzie. Podejmując ww. uchwałę Krajowa Rada PZD powołała nowe składy komisji ds. nowelizacji statutu PZD, komisji ds. reformy przestrzennej Związku oraz komisji ds. oświaty i konkursów krajowych.

W trakcie posiedzenia Krajowej Rady PZD uroczyście ogłoszone zostały wyniki konkursów krajowych „Warzywnik roku 2023” i „Owoce z mojej działki 2023”, po czym głos zabrali laureaci konkursów: Pani Lucyna Cyrek, Pani Agnieszka Szpala, Pani Grażyna Rusicka.

Krajowa Rada PZD wybrała Komisję Uchwał i Wniosków w następującym składzie: Piotr Gadzikowski (Przewodniczący), Jerzy Adamski, Ryszard Gurtiaków, Robert Klimaszewski, Jan Kwiatkowski, Krystyna Mazurek oraz Marian Pasiński. Komisja po zapoznaniu się z projektami dokumentów oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji przedstawiła, a Krajowa Rada w głosowaniach przeprowadzonych przez Prezesa PZD jednogłośnie podjęła następujące dokumenty:

1) Uchwałę nr 1/XXI/2023 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców Pana Jana Radoły;

2) Uchwałę nr 2/XXI/2023 w sprawie dostosowania struktury okręgowej PZD do aktualnych zadań ROD i potrzeb Związku;

3) Uchwała nr 3/XXI/2023 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w  finansowaniu kosztów  ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej jednostek  terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2024 r.;

4) Uchwałę nr 4/XXI/2023 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2024 r.;

5) Uchwała nr 5/XXI/2023 w sprawie powołania komisji problemowych;

6) Stanowisko w sprawie potrzeby zabezpieczenia praw działkowców w aktach wykonawczych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wymienione materiały z XXI posiedzenia KR PZD zostaną opublikowane w najbliższym wydaniu  „Biuletynu Informacyjnego”.

MJ

Źródło: www.pzd.pl

XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD
Przewiń do góry