Zapraszamy do nowo otwartego Ośrodka Finansowo-Księgowego Szczytno.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 3/XI/2023 z dnia 20.09.2023 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Ośrodka Finansowo – Księgowego, z dniem 01 stycznia 2024 r. swoją działalność rozpocznie Ośrodek Finansowo-Księgowy w Szczytnie

Miejsce prowadzenia OFK Szczytno: siedziba Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bogumiła Linki” znajdującego się pod adresem: 12-100 Szczytno, ul. Działkowa 4A,

Mając na uwadze profesjonalizm, sprawność, przestrzeganie prawa związkowego i zewnętrznego, poprawność, stosowanie programu DGCS PZD System zapraszamy zainteresowane ogrody do nawiązania współpracy.

Aktualnie w naszym Okręgu działają już trzy takie Ośrodki,

 1. OFK przy biurze Okręgu (ul. Kopernika 39, Olsztyn)
 2. OFK Bartoszyce przy biurze ROD Nad Łyną (ul. Ogrodowa 7, Bartoszyce)
 3. OFK Klebark przy biurze ROD Na Wójtowej Roli (Klebark Mały 29)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych odbywa się na podstawie umowy POROZUMIENIA zawartej pomiędzy Zarządem ROD a Okręgiem.

Zachęcamy do składania zgłoszeń do Okręgu.

OFK prowadzi pełną księgowość ROD zgodnie z Zasadami Rachunkowości i Zakładowym Planem Kont PZD na programie komputerowym DGCS PZD System.

*Ogrody będące w OFK mają prawo nabyć program na potrzeby ROD w cenie 199,08 zł /
    aktualizacja 108,59 zł (normalnie 284,40zł / aktualizacja 155,13 zł)

Zasady przystąpienia do OFK przez Zarządy ROD:

 1. Posiadanie komputera z oprogramowaniem i dostępem do internetu
 1. Zakup programu DGCS PZD System
 2. Posiadanie aktualnej bazy działkowców i działek w programie DGCS PZD System
 3. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do wybranego OFK
 4. Doręczenie od Okręgu pisma z deklaracją przystąpienia do OFK wraz z uchwałą Zarządu ROD w sprawie powierzenia prowadzenia księgowości do OFK. W piśmie należy wskazać członków Zarządu, którzy w umowie będą wskazani jako przedstawiciele ROD

(Wzór uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały)*.

 • Podpisanie ramowego porozumienia Zarządu ROD z OFK, która szczegółowo określi warunki współpracy i odpowiedzialność stron.

(Tekst ramowego porozumienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)*.

 • Przekazanie niezbędnych danych do OFK zgodnie z wykazem

(rejestr środków trwałych z tabelą umorzeniową, wykaz należności/zobowiązań działkowców wg bilansu z podziałem na tytuł powstania, uchwały o wypłacie świadczeń pieniężnych/ nagród/ zleceń, osobach zarejestrowanych w ZUS, Bilans ROD, preliminarz finansowy)

 • Sporządzenie (przy współpracy pracownika OFK) upoważnienia dla OFK do przesyłania deklaracji do US i ZUS
 • Dokonywanie rocznej opłaty za usługi wykonywane zgodnie z zawartym porozumieniem. Roczna opłata za usługi OFK wynosi 25 zł od działki.

Opłata roczna uiszczana jest przez Zarząd ROD z góry na podstawie noty wystawionej przez Okręg do dnia 31 marca k. r.

(Okręgowy Zarząd ma prawo zmienić wysokość opłaty rocznej raz w roku.  Decyzja o zmianie wysokości opłaty rocznej winna być uchwalona najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok od którego będzie obowiązywać. O zmianie opłaty Okręgowy Zarząd informuje Zarząd ROD najpóźniej do dnia 31 grudnia).

*) Na wniosek Zarządu ROD Okręg przekaże do Ogrodu treść uchwały o utworzeniu Ośrodka Finansowo – Księgowego wraz z załącznikami

Główne  zadania Ośrodka:

1. prowadzenie ksiąg zgodnie z przyjętymi Zasadami Rachunkowości PZD oraz ZPK
    stowarzyszenia ogrodowego i ustawą o rachunkowości,

2. weryfikacja poprawności składanych przez ROD dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym oraz czy zostały zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione zgodnie ze Statutem PZD i ZPK PZD

3. dekretacja i księgowanie dokumentów na odpowiednie konta zgodne z ZPKPZD,

4. prowadzenie wydzielonej ewidencji księgowej dla F. Rozwoju i F. Oświatowego

5.  prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych

6. sporządzanie sprawozdań finansowych,

7. sporządzanie raz  roku informacji finansowej zgodnie z art. 33 ustawy o ROD

8. przekazanie do ROD ponumerowanych, zadekretowanych i zaksięgowanych dowodów księgowych, dzienników, zestawień obrotów i sald wraz z podpisem osoby dokonującej tych czynności, celem ich dalszego przechowywania zgodnie z ustawą o rachunkowości.

9. realizacja obowiązków we współpracy z ROD w zakresie zgłaszania, wyrejestrowania ubezpieczonych w ZUS pracowników i zleceniobiorców oraz sporządzenie deklaracji miesięcznych za pomocą programu Płatnik,

10. sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych (PIT 8AR, PIT 4R, PIT 11) i przekazywanie ich drogą elektroniczną do US

OFK służy doradztwem i pomocą:

1. w zakresie sporządzania i prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej

2. w prawidłowym prowadzeniu gospodarki kasowej i magazynowej,

3. w interpretowaniu i stosowaniu przepisów dotyczących F. Rozwoju ROD i F. Oświatowego PZD

4. w zakresie stosowania przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku  dochodowego
    od osób fizycznych

5. w zakresie zawierania i rozliczania umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz ustalania prawa
    do świadczeń pieniężnych i nagród

6. w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje w ROD i ich rozliczaniu,

7. pomoc w przygotowaniu dokumentacji do badania sprawozdania finansowego przez komisję rewizyjną
    ROD

8. w przygotowaniu sprawozdania finansowego do przedstawienia na walnym zebraniu celem ich
    zatwierdzenia

9. w przygotowaniu preliminarza finansowego

Zarządy ROD prowadzące księgowość w OFK zobowiązane są do:

1. Prowadzenia kartotek działkowców w programie DGCS PZD System moduł – ogrody działkowe
(naliczenia opłat na podstawie uchwał WZ, Zarządu ROD, Okręgowego Zarządu;
wprowadzanie wpłat działkowców zgodnie z wyciągami)

2. Dostarczania dokumentów zgodnie z terminem określonym w porozumieniu (do 10 dnia k.m.)

 • Dostarczone faktury, rachunki, noty i inne powinny być:

– opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym przez osoby uprawnione,

– podpisane pod względem formalnym i rachunkowym przez skarbnika,

– zatwierdzone  do wypłaty przez Prezesa i innego członka zarządu,

 • Dostarczone raporty kasowe podpisane przez osobę sporządzającą (skarbnika/kasjera)
   i zatwierdzającą (Prezesa/skarbnika)
 • Dostarczone wyciągi bankowe powinny być rozpisane na poszczególne działki, tytuły i lata tak jak zostały wprowadzone w ROD do kartotek działkowca prowadzonych w programie DGCS PZD System – moduł Ogrody
 • Dostarczenia uchwał Walnego Zebrania w sprawie opłat ogrodowych na dany rok, uchwały Zarządu w sprawie podwyższone opłaty ogrodowej pobieranej od nowych działkowców, uchwał Zarządu ROD dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych i  nagród oraz innych uchwał związanych z finansami.

4. W przypadku prowadzenia przez OFK ewidencji umów cywilnoprawnych do terminowego dostarczania dokumentów celem zgłoszenia osób podlegających ubezpieczeniom ZUS.

5. Terminowego regulowania zobowiązań wynikających z porozumienia

Zapraszamy do nowo otwartego Ośrodka Finansowo-Księgowego Szczytno.
Przewiń do góry