Indywidualne podłączenia mediów do poszczególnych działek.

W związku z powtarzającymi się pytaniami i problemami związanymi z indywidualnym podłączaniem mediów do poszczególnych działek poniżej przedstawiamy stanowisko Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w tej sprawie:
Na wstępie należy podkreślić, że w myśl postanowień art. 14 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 pkt 7 ustawy z 13 grudnia 2013r o rodzinnych ogrodach działkowych stowarzyszenie ogrodowe uchwala regulamin ROD, który obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze ROD, który określa obowiązujące na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przepisy określające szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
Z kolei z postanowień art. 30. ust. 1 cyt. ustawy wynika, że działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.
W myśl postanowień art. 45 i 46 cyt. ustawy zarządzanie ROD należy do stowarzyszeń ogrodowych w naszym przypadku do Polskiego Związku Działkowców będącego największym tego typu stowarzyszeniem w Polsce.
Ani z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ani z obowiązującego w Polskim Związku Działkowców Regulaminu ROD uchwalonego przez Krajową Radę PZD w dniu 1.10.2015r (z późn. zm.) nie wynika możliwość indywidualnego podłączenia do działki mediów w postaci energii elektrycznej, gazu, wody czy zapewnienia odprowadzania nieczystości. Wprost przeciwnie z postanowień rozdziału VII Regulaminu ROD (§ 76) wynika, że w ogrodzie mogą istnieć sieci ogrodowe m.in. wodociągowa, kanalizacyjna czy elektryczna i podłączenie danej działki do mediów musi odbywać się poprzez taką sieć ogrodową po uzyskaniu zgody Zarządu ROD. Regulamin nie przewiduje możliwości podłączania się indywidualnego do sieci. Podobnie § 78 Regulaminu ROD wskazuje wyraźnie, że korzystanie z energii elektrycznej może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez ROD i zgodnych z obowiązującymi w PZD.
Wyjątek od wyżej wskazanych zasad przewidują postanowienia § 9 uchwały nr 285/2015 Krajowego Zarządu PZD z 5.11.2015r w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych, zgodnie z którymi w ogrodach w których nie ma sieci ogólnoogrodowej lub w których stan sieci ogólnoogrodowej to uniemożliwia walne zebranie na wniosek zarządu ROD może podjąć uchwałę o wprowadzeniu indywidualnych rozliczeń pomiędzy działkowcami a zakładem dostarczającym energię elektryczną na podstawie indywidualnych umów. Jednak ust. 2 cyt. przepisu przewiduje wprost, że na terenie jednego ogrodu nie mogą funkcjonować systemy oparte o podliczniki i indywidualne umowy z zakładami dostarczającymi energię elektryczną.
Reasumując jedynie w przypadku energii elektrycznej przy spełnieniu wskazanych wyżej warunków możliwe jest zawarcie indywidualnej umowy na dostawę energii natomiast niezgodne z zasadami obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców będzie indywidualne podłączanie mediów w pozostałym zakresie.

Indywidualne podłączenia mediów do poszczególnych działek.
Przewiń do góry