Polski Związek Działkowców

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 28.02.2022 r.

W dniu 28 lutego 2022 r. obradowała Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olszynie. W posiedzeniu uczestniczyło 31 członków Rady, 7osób nieobecnych usprawiedliwionych. Obrady były prawomocne.
Obrady otworzył Prezes Okręgu Jan Miszkiel i przedstawił obecną sytuację w Związku. Przedstawił sprawę składek zdrowotnych od świadczeń otrzymywanych przez członków organów PZD jako rekompensata strat i kosztów poniesionych w związku z praca społeczną.
Sprawy finansowo-księgowe omówiła Główna Księgowa Okręgu Marta Rulewska. Przedstawiła sprawozdanie finansowe Okręgu za 2021 r. oraz preliminarz finansowy Okręgu na 2022 r., które zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Okręgowej Rady i podjęto w tych sprawach uchwały. Główna Księgowa podała także informacje dotyczącą szkoleń dla księgowych ROD. Omówiła również sprawy związane z Ośrodkami Finansowo-Księgowymi dla ROD z naszego Okręgu.
Badanie ze sprawozdania finansowego Okręgu za 2021 r. oraz opinię dotyczącą realizacji preliminarza finansowego na 2022 rok przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Rewizyjną w Olsztynie przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Seroka-Piotrowska.
Agnieszka Michno Dyrektor Biura Okręgu omówiła tematykę związaną z walnymi zebraniami i Konferencjami Delegatów oraz poinformowała zebranych o powołaniu przez Okręgowy Zarząd Zespołu do obsługi Walnych Zebrań i Konferencji Delegatów w 2022 roku.
Aktualną sytuację terenowo prawną gruntów przedstawił Paweł Ośko inspektor ds. terenowo-prawynych.
Program szkoleń dla nowych działkowców, działkowców oraz instruktorów SSI przedstawił Piotr Chmielewski starszy instruktor ds. ogrodniczych. Członkowie Okręgowej Rady zostali także poinformowani o powołaniu przez Okręgowy Zarząd Komisji ds. Oświaty i Ekologii.
Informacje dotycząca inwestycji w ROD oraz zasady przyznawania dotacji na inwestycje i remonty z Okręgu i Jednostki Krajowej przedstawił Wiceprezes Okręgu Roman Grzegorz.
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków odczytał Przewodniczący Komisji Pan Antoni Łabuz.

Agata Cizio
Starszy Inspektor ds. administracyjnych
Biuro Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD
w Olsztynie

Informacja z posiedzenia Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie z dnia 28.02.2022 r.
Przewiń do góry