Prośba o zgłaszanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Giżycku mającego wpływ na ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego” w Giżycku.

Zważając na możliwość zgłaszania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Olsztyńską oraz Kanałem Łuczańskim i ogrodami działkowymi  w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2022 r. ,Okręg Warmińsko-Mazurski PZD zachęca wszystkich, którym zależy na losie ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego” w Giżycku – niezależnie, czy są działkowcami w tym ogrodzie, czy nie – do złożenia stosownych uwag do projektu planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku:

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/635658/obwieszczenie_burmistrza_gizycka_o_ponownym_wylozeniu_do_publicz

Celem ułatwienia Państwu pracy, Okręg PZD przedstawia poniżej niekorzystne rozwiązania przyjęte w projekcie mpzp oraz proponowany sposób ich zmiany, do ujęcia w zgłaszanych przez Państwa uwagach:

 1. Działka nr 356/6 obręb 2 m. Giżycko:
  • niekorzystne rozwiązanie: Przeznaczenie działki nr 356/6 obręb 2 m. Giżycko na cele usługowe (33-U).
  • propozycja zmian: Przeznaczenie działki nr 356/6 obręb 2 m. Giżycko na teren ogrodów działkowych (ZD). W przypadku braku możliwości ze względu na postanowienia studium, zwrócenie się o zmianę uchwały o nr XLIV/64/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Sikorskiego, Olsztyńską oraz Kanałem Łuczańskim i ogródkami działkowymi, w taki sposób, aby działka nr 356/6 obręb 2 m. Giżycko została wyłączona z opracowania niniejszego mpzp,
 2. Działka nr 367/2 obręb 2 m. Giżycko:
  • niekorzystne rozwiązanie: przeznaczenie części działki nr 367/2 obręb 2 m. Giżycko na cel drogi publicznej klasy lokalnej (06-KDL),
  • propozycja zmian: przeznaczenie działki nr 367/2 obręb 2 m. Giżycko w całości na teren ogrodów działkowych (41-ZD),
 3. Działka nr 367/2 obręb 2 m. Giżycko:
  • niekorzystne rozwiązanie:  ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 6 m od granic działki nr 367/2 obręb 2 m. Giżycko (§ 44 ust. 2 pkt. 1 projektu mpzp),
  • propozycja zmian: ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 3 m od granic działki nr 367/2 obręb 2 m. Giżycko, a w przypadku, gdyby to nie było możliwe, dodanie do następującej jednostki redakcyjnej niniejszego sformułowania: „Od wyznaczonej linii zabudowy dopuszczalne są odstępstwa  w sytuacji, gdy uzyskana zostanie przez inwestora zgoda zarządcy drogi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)”.
 4. Działka nr 367/2 obręb 2 m. Giżycko:
  • niekorzystne rozwiązanie:  rygorystyczne określenie parametrów i wskaźników zabudowy terenu ogrodów działkowych (zakaz podpiwniczania i maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna) – § 44 ust. 2 pkt 2-8 projektu mpzp.
  • propozycja zmian: odstąpienie od określania parametrów i wskaźników zabudowy określonych w pkt 2-8, przy braku takiej możliwości zastąpienie tych parametrów sformułowaniem: „Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1073)”. W przypadku konieczności ścisłego określenia wszystkich parametrów z § 44 ust. 2 pkt 2-8 projektu mpzp, zmiana niżej wymienionych parametrów i wskaźników w następujący sposób:
   • wykreślenie minimalnej powierzchni działki ogrodowej (pkt. 4),
   • maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (pkt. 6),
   • maksymalna liczba kondygnacji podziemnych: 1 (pkt. 7).

Zauważamy, że przyjęcie przewidzianych w projekcie rozwiązań w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego daje w przyszłości możliwość Miastu Giżycko wystąpienia do PZD z żądaniem likwidacji Ogrodu na obszarze zajmowanym przez budynki Zarządu ROD i 4 działki rodzinne, a także niezasadnie ograniczy możliwość zagospodarowania części działek rodzinnych. Stąd też, w celu zapobieżenia przyjęciu takich rozwiązań, zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Warto zauważyć, że uwagi może wnieść każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Czynność taka nie jest czasochłonna, a może znacząco pomóc ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego” w Giżycku.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r. – z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy (w formularzach uwag wskazano oznaczenia nieruchomości). Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miejskim w Giżycku w Punkcie Obsługi Klienta (pok. 7),
 • drogą pocztową na adres: Urzędu Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
 • drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@gizycko.pl, lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W razie pytań w tej sprawie prosimy o kontakt z Biurem Okręgu tel. 89 527 55 12, e-mail: olsztyn@pzd.pl 
bądź z Zarządami swoich ROD

Prośba o zgłaszanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Giżycku mającego wpływ na ROD „Wojciecha Kętrzyńskiego” w Giżycku.
Przewiń do góry