Realizacja programu grantowego ARiMR pt. „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”.

Realizacja programu grantowego ARiMR pt. „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”  to bardzo ważny i istotny temat narady z dyrektorami biur Okręgów PZD, gdyż od ponad roku struktury PZD zajmują się tym konkursem.

Podczas narady można było podsumować osiągnięte rezultaty. Temat wprowadził Prezes PZD- Eugeniusz Kondracki- wskazując na poczynione wszelkie możliwe przygotowania prawne ze strony organów krajowych PZD tj Krajowej Rady oraz Krajowego zarządu, aby zarządy rodzinnych ogrodów działkowych mogły przystąpić do konkursu, który pod koniec maja ubr ogłosiła ARiMR. Wskazał także, że temat jest nowy, gdyż dotychczas na taką skalę PZD nie korzystał ze środków unijnych, tym bardziej wymagający, gdyż należy sprostać szeregu zasadom i regułom, jakimi rządzą się wydatki w ramach tych funduszy. Związek sprostał tym wymogom z dobrym rezultatem, gdyż w ramach oceny formalnej i merytorycznej pozytywną ocenę uzyskało 350 wniosków obejmujących 528 ROD. Przedmiotowe wnioski znalazły się na listach rankingowych Agencji i uzyskały łączne wsparcie w wysokości ponad 45milionów złotych. Prezes wskazał, że w ramach VI i VII tury rankingowej nie wszystkie wnioski mimo pozytywnej oceny znalazły się na listach rankingowych z uwagi na wyczerpane środki w ramach tego Konkursu. Zatem fakt ten potwierdził, że ogrody potrafią się zmobilizować i pokonać szereg reżimowych wymagań konkursu, jeśli chodzi o fakt możliwości przysporzenia ogrodom i działkowcom lepszych warunków użytkowania terenów wspólnych poprzez rozwój zielonej, ekologicznej infrastruktury oraz infrastruktury technicznej ogrodów. Eugeniusz Kondracki podkreślił, że mimo ogłoszenia i trwania konkursu to kierownictwo Związku na bieżąco współpracowało z kierownictwem Agencji, aby wszelkie powstające trudności i wątpliwości a także problemy na bieżąco rozwiązywać. Wskazał także na pozytywną współpracę i pozytywną ocenę samego konkursu, chociaż apetyty zarządów ROD, aby wspomóc ich w działalności inwestycyjnej są większe, gdyż i potrzeby ROD mają ogromne.

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska- szeroko omówiła rezultaty konkursu wskazując na liderów: OZ Śląski, OZ Toruńsko – Włocławski ,OZ Pomorski, OZ w Poznaniu, OZ w Szczecinie, OZ Mazowiecki, OZ Łódzki, OZ Warmińsko-Mazurski, OZ we Wrocławiu, OZ Sudecki.

Jednocześnie po raz kolejny przypomniano i przestrzegano uczestników narady o konieczności stosowania i przestrzegania wymogów i zasad określonych w regulaminie Konkursu i zasad wynikających z podpisanej umowy o powierzenie grantu. W tym miejscu wskazano, ze kierownictwo jednostek terenowych ma obowiązek bieżącej współpracy, a także nadzoru w realizacji projektów grantowych przez podległe zarządy ROD. Działania te są konieczne aby wszystkie środki wydatkowane na zadania objęte projektem zostały uznane za kwalifikowane i zostały rozliczone. Bowiem brak skutecznego rozliczenia to szkoda dla Związku. Podkreślono, że struktury PZD włożyły duży wysiłek organizacyjny, operacyjny, zadaniowy. Zatem należy dołożyć wszelkiej staranności i rzetelności przy wydatkowaniu środków aby sukces był pełny i zakończył się pełnym rozliczeniem przyznanych niemałych środków wraz ze zwrotem zabezpieczeń w formie weksli in blanco, po zachowaniu 5 letniej trwałości osiągniętego rezultatu. Podczas narady wskazano także na możliwość bieżącej współpracy z Oddziałami Regionalnymi  ARiMR celem uprzedniej weryfikacji działań i wydatków zarządów ROD. Uczestnicy narady- dyrektorzy biur OZ pozytywnie określili dotychczasową współpracę z przedstawicielami Agencji i przydzielonymi zarządom ROD opiekunami. Mariola Kobylińska wskazał także, że realizacja Programu w czasie wymaganego 5-letniego okresu trwałości zadań będzie weryfikowana i będzie podlegała kontroli ze strony odpowiednich instytucji wdrażających Program a także pośredniczących i zarządzających, Podręcznik Grantobiorcy, którym posługuje się  ARiMR ma także pomóc zarządom ROD, sprostać wymogom Konkursu . Podkreślono także o możliwości relokacji środków w wyniku powstałych oszczędności na poczet: innych kategorii wydatków określonych w harmonogramie, lub nowych kategorii wydatków, jednakże nowa kategoria wydatków będzie wymagała podpisania aneksu do zawartej umowy. Kluczowym jest także dochowanie terminów przy realizacji zadań, gdyż Konkurs trwa jedynie do 31 sierpnia 2023 roku.

Ważnym elementem zawartym w czwartej wersji podręcznika Grantobiorcy, a udostępnionym na stronie internetowej ARiMR jest rozpisanie wydatków na co m. in mogą być przeznaczone koszty pośrednie. Chociaż wiadomo, że większość ROD przeznaczyło te środki na zwiększenie wydatków w ramach realizowanych zadań.

Mariola Kobylińska

Źródło: www.pzd.pl

Realizacja programu grantowego ARiMR pt. „ Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”.
Przewiń do góry