Walne zebrania sprawozdawcze ROD w 2023 roku.

Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes PZD, który poinformował uczestników, iż z uwagi na fakt, iż nie ma obecnie obostrzeń pandemicznych, rok 2023 powinien być rokiem, kiedy walne zebrania będą odbywać w się w trybie i terminach określonych przez Statut PZD. W związku z powyższym z uwagi na obowiązujące przygotowania do kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD są oceniane bardzo dobrze przez wszystkie okręgi PZD i nie odbiegają więc obecnie od dotychczasowej wypracowanej przez lata „przed covidowej” praktyki.

Następnie głos zabrał Marcin Juszczel z Wydziału Prezydialnego, który omówił podsumowanie stanu przygotowań do walnych zebrań na podstawie informacji przesłanych przez wszystkie okręgi. Następnie wystąpiła Pani Zofia Rut-Skórzyńska, która zwróciła uwagę uczestników narady na różnice z tegorocznej wersji wytycznych, które pojawiły się w stosunku do lat ubiegłych.

Wzorem lat ubiegłych także w tym roku przygotowane zostały dobre wytyczne w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów w roku 2023, które sprawdziły się w poprzednich latach. Wytyczne zwierają wszelkie niezbędne materiały i informacje, aby walne zebrania zorganizować i przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantując wykonanie wszystkich zadań statutowych. Z pozyskanych informacji wynika ponadto, że decyzja Krajowej Rady PZD wyrażona w uchwale nr 1/XVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku odnośnie przedłużenia kadencji organów PZD w całym Związku została przyjęta ze zrozumieniem.

We wszystkich okręgach powołane zostały już zespoły ds. obsługi walnych zebrań, a obsługą WZ zajmie się łącznie 949 osób na terenie całego kraju. Zadaniem osób obsługujących walne jest w pierwszej kolejności nawiązanie kontaktów z zarządami ROD, a następnie podjęcie współpracy w celu organizacji i przeprowadzenia walnych zebrań zgodnie ze Statutem PZD. Obecnie we wszystkich okręgach na ukończeniu znajduje się sprawa szkoleń osób obsługujących walne zebrania oraz członków organów ROD, których celem jest możliwie najpełniejsze przygotowanie merytoryczne do realizacji zadań związanych z zebraniami.

Krajowy Zarząd PZD wzorem lat ubiegłych opracował również wytyczne dla walnych zebrań ROD oraz wytyczne finansowe dla ROD wraz z wzorami dokumentów podejmowanymi w trakcie walnych zebrań, które od lat niezmiennie stanowią niezbędną pomoc i wymiernie przyczyniają się do prawidłowego przebiegu walnych zebrań. Jak już wspomniano tegoroczna kampania sprawozdawcza będzie odbywać się jak w poprzednich latach sprzed okresu pandemii i zakończy się zgodnie ze statutowym terminem do 15 maja br. Na dzień 1 marca 2023 roku w całym kraju zaplanowanych zostało 1341 walnych zebrań, a 9 zostało już przeprowadzonych. Największe natężenie walnych zebrań tradycyjnie będzie mieć miejsce kwietniu tego roku.

Następnie ramach dyskusji w tym zakresie poszczególni uczestnicy narady omówili kwestię przygotowywania do kampanii walnych zebrań w ich okręgach. Kolejno wystąpili: Pani Anna Bołądź z Okręgu Toruńsko – Włocławskiego, Pan Grzegorz Tasarz z Okręgu  w Częstochowie, Pani Barbara Kokot z Okręgu w Bydgoszczy, Pani Izabela Ożegalska z Okręgu w Łodzi, Pani Elżbieta Dziedzic z Okręgu w Legnicy oraz Pani Marta Warmuz z Okręgu Małopolski, która dodatkowo serdecznie podziękowała Prezesowi za wsparcie i skuteczną pomoc udzieloną okręgowi  w sprawie pozyskania nowego lokalu na siedzibę okręgu. 

Podsumowania tematu dokonał Prezes PZD, który stwierdził, że zastosowanie w praktyce dokumentu jakim są przyjęte wytyczne, w zasadzie stanowi gwarancję prawidłowości w organizacji i przebiegu walnych zebrań. Pan Prezes po raz kolejny podkreślił, że wytyczne są bardzo ważne, zawierają wszelkie niezbędne wzory dokumentów, które walne zebranie  powinno przyjąć, ale także instruktaż jak prowadzić działania związane z organizacją i przebiegiem zebrań oraz wzory bardzo ważnych dokumentów – uchwał, regulaminy, czy protokoły. Jednakże zwrócił też uwagę na fakt, iż wytyczne to nie wszystko. Dalszym zadaniem okręgów jest bowiem dokonanie sprawdzenia jak zebrania przebiegały i czy nie zostały popełnione błędy.  Dokumenty które są przekazywane  z ogrodów powinny być przedmiotem badania przez okręg pod kątem ich prawidłowości, zgodności ze Statutem, wytycznymi i innymi przepisami związkowymi. Nieprawidłowe uchwały trzeba niezwłocznie usuwać z obiegu prawnego. Istotnym zagadnieniem jest również ocena kampanii sprawozdawczej w ROD przez okręgi.

Z uwagi na okres przedwyborczy oraz fakt, że częstymi gośćmi na walnych zebraniach są działacze polityczni i politycy. Wobec czego Pan Prezes przypomniał zebranym, iż  Związek od zawsze był i pozostanie apolityczny, jednakże sytuacja ROD i sytuacja w Kraju powoduje że należy na bieżąco reagować na to co dzieje się i aktywnie współpracować  zarówno z Sejmem, Senatem oraz samorządami terytorialnymi pamiętając o tym, że najważniejszy jest ogród działkowy.

Marcin Juszczel

Źródło: www.pzd.pl

Walne zebrania sprawozdawcze ROD w 2023 roku.
Przewiń do góry